Selasa, 07 September 2021

B-281 – Kol 2:6-15 – “Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan ke-Allahan” (ay 9)

KEDUDUKAN UTAMA KRISTUS

  1. Untuk mencegah bahaya sinkretisme yang mengancam jemaat Kristen di Kolose, Paulus memberi uraian tentang kedudukan utama Kristus.
  2. Dalam diri Kristus, secara jasmaniah, berdiam seluruh kepenuhan ke-Allahan (ay 9). Rasul memandang kedudukan utama Kristus ini pertama-tama sebagai sumber pembebasan manusia dari semua ketegangan hidupnya. Sebab berkat kedudukan itu manusia memperoleh kehidupan (ay 13). Kristus membebaskan manusia dari sengsara yang dilukiskan dalam mitos Yunani tentang Prometeus (ay 9.15), dari kematian (ay 12), dari dosa (ay 13) dan dari hukum (ay 15). Yesus memperoleh pembebasan itu melalui kemenangan-Nya di salib (ay 15), sedangkan manusia mengambil bagian di dalamnya melalui baptisan (ay 12). Yang dimaksudkan di sini ialah pengambilan bagian dalam kedudukan utama Kristus (ay 9), yang dengan menganugerahkan kebebasan-Nya kepada manusia, menjadikannya rekan sekuasa dengan-Nya atas alam dan Dia sendiri.

Luk 6:12-19 – “Ketika hari sing, Ia memanggil murid-murid-Nya kepada-Nya, lalu memilih dari antara mereka dua belas orang, yang disebut-Nya rasul” (ay 13)